Informacja dla kandydatów do Oddziału Przygotowania Wojskowego

Próba sprawności fizycznej dla kandydatów do Oddziału Przygotowania Wojskowego odbędzie się w dniu:

2 czerwca 2021 r. od godz. 9:00

15 czerwca 2021 r., godz. 9:00 - sprawdzian dla kandydatów, którzy zgłosili się, ale z przyczyn niezależnych nie mogli przystąpić w dniu 2 czerwca 2021 r.

10 sierpnia 2021 r., godz. 9:00 - termin dla rekrutacji uzupełniającej


Przypominamy o obowiązku:

  • posiadania maseczki (w części organizacyjnej - podczas prób sprawnościowych można je zdjąć),
  • zachowania w czasie wszystkich prób odstępów i nie gromadzenia się w jednym miejscu ze względu na obowiązujące przepisy sanitarne,
  • środki dezynfekcyjne zapewnia Szkoła.

Kandydaci przystępują do prób w strojach sportowych. Szkoła nie zapewnia kandydatom szatni do przebrania się, wodę (napoje) kandydaci zabezpieczają sobie we własnym zakresie.

Warunkiem dopuszczenia do prób jest złożenie u przewodniczącego komisji w części organizacyjnej:

  • oświadczenia [POBIERZ] o braku przeciwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w próbie sprawności fizycznej wypełnione i podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów (na stronie szkoły)
  • potwierdzenie tożsamości za pomocą dokumentu ze zdjęciem (np. legitymacja szkolna)