Próba sprawności fizycznej

Uczeń ubiegający się o przyjęcie do tej klasy powinien spełniać warunki niezbędne do pełnienia służby wojskowej i w trakcie nauki nie może mieć długotrwałego zwolnienia z wychowania fizycznego.
Próba sprawności fizycznej dla kandydatów do Oddziału Przygotowania Wojskowego odbędzie się w dniu:

  • 02 czerwca 2021 r. od godz. 9:00
  • 15 czerwca 2021 r., godz. 9:00 - sprawdzian dla kandydatów, którzy zgłosili się, ale z przyczyn niezależnych nie mogli przystąpić w dniu 2 czerwca 2021 r.
  • 10 sierpnia 2021 r., godz. 9:00 - termin dla rekrutacji uzupełniającej

 

Przypominamy o obowiązku:

  • posiadania maseczki (w części organizacyjnej - podczas prób sprawnościowych można je zdjąć),
  • zachowania w czasie wszystkich prób odstępów i nie gromadzenia się w jednym miejscu ze względu na obowiązujące przepisy sanitarne,
  • środki dezynfekcyjne zapewnia Szkoła.


Kandydaci przystępują do prób w strojach sportowych. Szkoła nie zapewnia kandydatom szatni do przebrania się, wodę (napoje) kandydaci zabezpieczają sobie we własnym zakresie.

Warunkiem dopuszczenia do prób jest złożenie u przewodniczącego komisji w części organizacyjnej:

  • oświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w próbie sprawności fizycznej wypełnione i podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów (na stronie szkoły)
  • potwierdzenie tożsamości za pomocą dokumentu ze zdjęciem (np. legitymacja szkolna)

 

Konkurencje sprawnościowe:

Lp.

Konkurencja

Wynik

Ilość punktów

1

Skłony w czasie 2 min. (brzuszki)

60 i więcej

10

55-59

9

50-54

8

45-49

7

40-44

6

35-39

5

2

Ugięcia ramion na ławeczce w czasie 2 min. (pompki)

50 i więcej

10

   

45-49

9

   

40-44

8

   

35-39

7

   

30-34

6

   

25-29

5

3

Bieg 10x10 (bieg wahadłowy)

30 s. i mniej

10

   

30:00-32:99

9

   

33:00-34:99

8

   

35:00-36:99

7

   

37:00-38:99

6

   

39:00-40:99

5

4

Bieg na dystansie 3 km

14,00 min. i mniej

10

   

14:01-14:30

9

   

14:31-15:00

8

   

15:01-15:31

7

   

15:30-16:00

6

   

16:01-16:30

5

Minimalny próg punktowy za wszystkie 4 konkurencje - 20 pkt
Maksymalna ilość punktów do zdobycia - 40 pkt.
Uczeń, który nie uzyska min. 20 pkt. z testu sprawnościowego nie może ubiegać się o przyjęcie do oddziału przygotowania wojskowego.
W rekrutacji do tej klasy liczy się przede wszystkim wynik próby sprawnościowej i ona decyduje o kolejności przyjęć do tej klasy. Na drugim miejscu jest wynik punktowy z osiągnięć ze szkoły podstawowej.

WYJAŚNIENIE
Jeżeli Kandydat na próbie sprawności uzyska np. 40 pkt a z osiągnięć ze szkoły podstawowej 100 pkt. to ma pierwszeństwo przed Kandydatem, który w próbie uzyskał 25 pkt a za osiągnięcia ze szkoły podstawowej 180 pkt.