Terminarz rekrutacji

 

Data początkowa

Data końcowa

Informacja o etapie

17.05.2021 08:00

21.06.2021 15:00

Rejestracja kandydatów/wybór preferencji – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (tylko do szkoły pierwszego wyboru, której klasa jest na pierwszym miejscu w liście wyboru)

25.06.2021 08:00

14.07.2021 15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje

25.06.2021 08:00

14.07.2021 15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

 

Terminy próby sprawności fizycznej kandydatów do Oddziału Przygotowania Wojskowego (klasa 1ct)

Data początkowa

Informacja o etapie

02.06.2021 09:00

Próba sprawności fizycznej dla kandydatów do Oddziału Przygotowania Wojskowego

15.06.2021 09:00

Sprawdzian dla kandydatów, którzy zgłosili się, ale z przyczyn niezależnych nie mogli przystąpić w dniu 2 czerwca 2021 r.

10.08.2021 09:00

termin dla rekrutacji uzupełniającej.

 

PRZYPOMNIENIE
Minimalny próg punktowy za wszystkie 4 konkurencje - 20 pkt.
Maksymalna ilość punktów do zdobycia - 40 pkt.
Kandydat musi zaliczyć pozytywnie każdą z wyżej wymienionych konkurencji (minimum 5 pkt. z każdej).
Uczeń, który nie uzyska min. 20 pkt. z testu sprawnościowego nie może ubiegać się o przyjęcie do oddziału przygotowania wojskowego.

 

Wykaz tworzonych klas pierwszych:

Szkoła / Klasa

Liczba miejsc

Przedmioty punktowane

Przedmioty rozszerzone

Zawód

III Liceum Ogólnokształcące
1al - policyjna (mundurowa)

32

język polski
matematyka
wychowanie fizyczne
edukacja dla bezpieczeństwa

biologia
wiedza o społeczeństwie
język angielski

 

Technikum Ekonomiczne nr 3
1at-1 - technik ekonomista -
obsługa ruchu granicznego (mundurowa)

16

język polski
matematyka
wychowanie fizyczne
edukacja dla bezpieczeństwa

matematyka

Technik ekonomista

Technikum Ekonomiczne nr 3
1at-2 - technik ekonomista - pożarniczo-ratownicza (mundurowa)

16

język polski
matematyka
wychowanie fizyczne
edukacja dla bezpieczeństwa

matematyka

Technik ekonomista

Technikum Ekonomiczne nr 3
1bt - technik ekonomista - zarządzanie firmą

32

język polski
matematyka
język angielski
informatyka

matematyka

Technik ekonomista

Technikum Ekonomiczne nr 3
1ct - technik ekonomista oddział przygotowania wojskowego (mundurowa)

30

język polski
matematyka
wychowanie fizyczne
edukacja dla bezpieczeństwa

matematyka

Technik ekonomista

 

Strona Kandydata
Aby Kandydaci, których szkoły podstawowe nie uczestniczą w naborze elektronicznym mogli stworzyć sobie konto w systemie naboru muszą skorzystać z poniższego linku i od 17 maja 2021 r. mogą tworzyć konta i przygotowywać wnioski o przyjęcie do wybranych szkół.
Proszę uważnie zapoznać się z krótką instrukcją na stronie Kandydata aby optymalnie skonfigurować wniosek o przyjęcie. Po przygotowaniu wniosku należy go wydrukować, Kandydat i przynajmniej jeden rodzic Kandydata musi go podpisać a następnie złożyć w punkcie rekrutacyjnym szkoły, której klasa wybrana została jako pierwsza na liście klas.
Jeżeli rodzic posiada profil zaufany, może złożyć wniosek elektronicznie. 

https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat/app/

Porady dla Kandydata, którego szkoła nie jest w systemie rekrutacji elektronicznej
Porady dla Kandydata, którego szkoła jest w systemie rekrutacji elektronicznej